Tadilat Hizmetlerimizde Garanti Farkımız

BİZİMLE GÜVENDESİNİZ

Komple ev ve iş yeri tadilat hizmetlerimizde %100 garanti ile çalışıyoruz. Bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Tadilat ve dekorasyon çalışmalarımızda kullandığımız tüm malzemeler, işçilikler ve montajlarımız daima yıl garantilidir. Yapmış olduğumuz imalatlar, montajlar ve uygulamalarımızın her zaman arkasındayız. Bir telefonunuzla, saat, uzaklık, maliyet gözetmeksizin yanınızdayız.

Biliyoruz ki, sizler kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.

Biliyoruz ki, parayı kolay kazanmıyorsunuz.

Biliyoruz ki, garanti istiyorsunuz.

DAİMA YANINIZDAYIZ

maksimum kalite minimum maliyet dekorasyon

Dekordelisi Mimarlık, öncelikle müşteri memnuniyeti ve huzuru için hizmet standartlarını belirlemektedir.

Tüketici yasaları belirli garanti sürelerini kapsayabilir. Fakat biz sizlerin, tüm hizmet ve ürünlerimizin daima arkasındayız.

Sözleşmeden doğan garanti olmasının yanı sıra, iş displin ve ahlâkımızdan kaynaklanan %100 garanti olarak nitelendiriyoruz.

Çoğu firma gibi garanti kapsamına giren veya girmeyen malzemeler veya işçilikler diye ayırımlar yapmıyoruz.

Bizim tarafımızdan yapılan her hizmet ve ürün için garantimiz minimum 3 yıldır.

7/24 bize ulaşabilirsiniz. Gece gündüz bir telefonunuzla işimizin ve sözümüzün daima arkasındayız.

Garanti kurallarımızı ve sürelerimizi sözleşmemize kesin ve net olarak ekliyoruz.

Garanti Nedir?

Verilen hizmet veya sunulan hizmete, üreticisi, tedarikçisi veya hizmet sağlayıcısı tarafından verilen güvenceye garanti denilir. Tüketici, hizmet veya ürün sağlayıcı tarafından güvence verilmesini isteyebilir. Bu hakkı tanımak ve garanti imkânı sunmak tüm hizmet sağlayıcılarının ve üreticilerin görevidir.

Siz değerli müşterilerimizin tüketici hakları kapsamındaki kanunlardan haberdar olması için aşağıda resmi gazete makalesini paylaşmak istiyoruz. Bir çok konuda, bir çok hakkınız olduğunu unutmayın.

Biz Sorumluluklarımızın Farkındayız

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4077

Resmi Gazete: 8 Mart 1995 – Sayı: 22221

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

             Tanımlar

             Madde 3 – (Değişik: 6/3/2003-4822/3 md.)Bu Kanunun uygulamasında;

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

             c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

             d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan  mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

             e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  ya da tüzel kişiyi,

             f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

             g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

             h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,

             ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,    

            j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

             k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

             l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin  tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları  yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen  gerçek ya da tüzel kişiyi,

             m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden  ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

             n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

             o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili  Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

             p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

             r) (Ek: 21/2/2007-5582/21 md.) Konut finansmanı kuruluşu: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluşları.