İnşaat İnce İşleri Örnek Fiyat Teklifi

Burada, kabası bitmiş bir betonarme konutun ince işleri için sunduğumuz fiyat teklifimizi inceleyebilirsiniz. Bu tür işler için maliyet araştıranlara, sözleşme veya teklif metni nasıl hazırlanıyor diye bilmeyenlere örnek teşkil etmesi açısından faydalı bir içerik hazırlamaya çalıştık.

İnşaat İnce İşleri Örnek Fiyat Teklifimizi inceleyiniz. Kendi ihtiyacınıza göre bu teklif metnini revize edebilirsiniz. Bir kaç madde daha ekleyerek resmi sözleşme halinede getirebilirsiniz. Bu tür bir işin maliyetini öğrenerek ayrıca kendi hesaplamanızı da yapabilirsiniz.

İnşaat İnce İşleri Örnek Fiyat Teklifi

T E K L İ F

TEKLİFİN KONUSU:

Bu teklif, …/ ANKARA adresinde bulunan 60 m2 konutun (taşınmazın) komple iç ve dış tadilat işleri hususunda hazırlanmış teklif metnidir.

1.Yüklenici taahhüt – Yapılacak işler.
2.Ödeme şekli ve tarihi.
3.İşin kontrolü.
4.Yetkili kişilerin tespiti.
5.Çıkacak ekstra işler.
6.Garanti kapsamı.
7.Yüklenicinin sorumluluğu ve kazalar.
8.Çalışacak işler ve işçi hakları.
9.İşe başlama ve teslim tarihi.
10.İşverenin sorumlulukları.
11.İşin kabulü.
12.Kanuni adresler ve tebligat.
13.Anlaşmazlıkların çözümü ve cezai şartlar.
14.Son madde ve sözleşme tarihi.

MADDE 1: YÜKLENİCİ TAAHHÜT – YAPMASI GEREKEN İŞLER:

Yüklenici aşağıda listelenmiş işleri malzeme + işçilik olarak anahtar teslimi yapacaktır. Sadece fayans seramikler işveren tarafından alınarak işçiliğini yapacaktır. Onun dışındaki tüm malzemeler, hamaliye, iaşe, yol ve konaklama gibi masraflar tamamen yükleniciye aittir işverenden hiçbir bedel talep edilmeyecektir.Tüm malzemeler, renkler ve modeller işveren tarafından onaylanacaktır. İşverenin onaylamadığı hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.

  1. Dış cephenin komple 5’lik XPS mantolama yapılması. Her bir panel en az 5 dübel ile sabitlenecektir. Tüm köşe merkezlere, pencere kenarlarına söve dönülecektir. XPS üzeri komple file bant çekilerek en az iki kat sıva harcı ile sıvanacaktır. Dekoratif üzeri akrilik su bazlı DYO marka dış cephe boyası ile istenilen renklerde boyanacaktır. Yapılı bulunan ahşap lambri kaplamaların ve şafak alın tahtalarının verniklenmesi. Ön cephe veranda ahşap sütunları söve sütunlarla kaplanması ve boyanması.
  2. Dış cepheye 40 cm en x 10 cm kalınlık olmak üzere kaldırım betonu dökülmesi.
  3. Tüm saçak altlarına ahşap üzeri yeşil alçıpan montaj yapılarak, en az iki kat olmak üzere sıva harcının sürülmesi.
  4. Tüm konut iç zeminlerinin minimum 5 cm olmak üzere tefsiye/şapının atılması. Mutfak dolabı montaj yapılacak olan duvar ile tüm banyo duvarlarının kara sıvasının yapılması.
  5. Tüm iç ve dış veranda zeminlerine işveren tarafından alınacak olan seramiklerin döşenmesi. Banyo duvarlarının ve mutfak tezgah arası fayanslarının yapılması. Merdiven basamaklarınında fayans yapılması.
  6. Tüm iç tavanların beyaz alçıpan kaplanması. Derz bantlarının çekilerek, en az iki kat olmak üzere saten alçı yapılması.
  7. Tüm iç duvarların alçı sıvalarının yapılarak boyaya uygun hale getirilmesi. Tüm iç köşe merkezlere alçı köşebentlerinin takılması. Perdeliklere stropiyer yapılması.
  8. Tüm tavan ve duvarların; zımparasının yapılarak, astar boyanın uygulanması. DYO marka su bazlı iç cephe boya ile istenilen renklerde komple boyanması.
  9. Genel kaba temizliklerin yapılması ve hafriyatın atılması.

MADDE 2- İŞİN BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ:

Teklif bedeli: 60.000.- TL (KDV Hariç)

1.ÖDEMESözleşme imzalandığında.%50 TL nakit.
2.ÖDEMEKırım hafriyat işleri, tesisatlar, alçı sıva bittiğinde.%25 TL nakit.
3.ÖDEMEİş teslim edildiğinde.%25 TL nakit.

Örnek Görseller

MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:

İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir. Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.

MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ:

Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.

Dekordelisi İnş. Mimarlık Tic.Ltd.Şti

MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.

MADDE 6- GARANTİ KAPSAMI:

Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 5 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:

Yüklenici ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’te yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır. Yüklenici bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşeron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşeron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatırmakla mükelleftir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI:

Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 3 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır.Yüklenici işe başladıktan sonra 20 işgünü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. Bu 20 iş günü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mücbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mücbir sebepler: hava muhalefeti, deprem sel gibi doğa olayları, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 10- TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ:

Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 2 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar. Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmaz dairede hazır bulunurlar. İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:

. İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır.

. Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.

. İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

. İşveren madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.

. İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.

. İşveren fayans – seramik malzemelerinin tamamını almakla yükümlüdür..

MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:

İŞVEREN…:

YÜKLENİCİ:

Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

MADDE 13- ANLAŞMAZLIK ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yüklenici iş teslim süresini (mücbir sebepler dışında) geçirdiği her iş günü için işverene sözleşme bedelinin %3’ünü cezai bedel olarak ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 14- SON MADDE:

Bu Sözleşme, bu madde dahil 14 madde ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak …………..  tarihinde imzalanmıştır.

YÜKLENİCİ                                                                                   İŞVEREN

İnşaat İnce İşleri Örnek Fiyat Teklifi

Teklif metnimizi adeta bir sözleşme metni gibi hazırlıyoruz ki, değerli müşterilerimiz her istedikleri detaya ulaşabilsinler. Oldukça açıklayıcı teklif metinleri işin ciddiyetinin göstergesidir. İnşaat İnce İşleri Örnek Fiyat Teklifimiz kabul edilirse, tüm yapım aşamalarımızı yine burada sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki sayfalarımızda da oldukça fazla bilgiler bulabilirsiniz;

Ev Tadilat Fiyatları >

Alçı Sıva Fiyatları >

Asma Tavan Fiyatları >

Boya Badana Fiyatları >

Dekorasyon Fiyatları >

İLGİLİ ANAHTAR KELİMELER: ince işler için fiyat teklifi, betonarme inşaat ince işleri, inşaat işleri için fiyat al, teklif almak ince işler için, 60 m2 evin inşaat işleri,

Yorum yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

WhatsApp Bilgi Al
7/24 Müşteri Hizmetleri
Merhaba! Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz. 7/24 Müşteri Hizmetleri.