2 Dairenin Komple Tadilatına Başlıyoruz

Bize internetten ulaşarak fiyat teklifi isteyen değerli müşterimize teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde yer keşfi hizmetimizi sunduk, tüm tadilat işlerini yerinde gördük. Karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunarak fiyat teklifimizi hemen orada kendilerine sunduk. Fiyat teklifimiz kabul edildi sözleşme metni haline getirdik. Burada, 2 Dairenin Komple Tadilatına Başlıyoruza ait tüm detayları, yapım aşamalarımızı ve görsellerimizi inceleyebilirsiniz.

PROJEMİZE BAŞLAYACAĞIMIZ TARİH: 14.09.2021

Eski Hali (Galeri)

Projemize başlamadan önceki eski halini galeri halinde sizlere sunuyoruz. 2 Dairenin Komple Tadilat Projemize ait eski hal görsellerimizi inceleyin. Bitirdikten sonraki halini de yine bu sayfamızda sizlerle paylaşacağız. Aradaki fark, kalitemizdir. Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 2 Dairenin Komple Tadilatına Başlıyoruz.

S Ö Z L E Ş M E

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşme, ……………/ANKARA adreslerinde bulunan dairelerin (taşınmazların) iç kısmına ait tamirat tadilat dekorasyon işleri hususunda; daireler adına hareket eden bir taraftan sayın ……………. (bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dekordelisi Mimarlık İnş. Tas. Tic. Ltd. Şti. adına hareket eden ………. (…….. VD …….) (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

 SÖZLEŞMEDE BULUNAN MADDELERSÖZLEŞMEDE BULUNAN EKLER
1.Yüklenici Taahhüt – Yapılacak İşler 
2.Ödeme şekli ve tarihi 
3.İşin kontrolü 
4.Çıkacak ekstra işler 
5.Garanti kapsamı 
6.Yüklenicinin sorumluluğu ve kazalar 
7.İşe başlama ve teslim tarihi 
8.İşverenin sorumlulukları 
9.Kanuni adresler ve tebligat 
10.Anlaşmazlık ve ihtilafların çözümü 
11.Son madde ve sözleşme tarihi 

MADDE 1: YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER:

1-  ALÇI KARTONPİYER İMALAT ve MONTAJI

11 cm standart alçı kartonpiyerin tüm odalar, koridorlar, salon ve mutfak tavanlarına yapılması. Perdeliklerin yapılması. Tüm alçı avize göbeklerinin yapılması.

2- ALÇI SIVA İŞLERİ

Tüm pencere merkezlerine mastarlı ve terazili olmak üzere alçı köşebentlerin takılması. Tüm tavan ve duvarların kaba karışık (düzeltme) alçı sıvasının yapılması. Kartonpiyer yapılmasını müteakip tavan ve duvarlarda bulunan bariz eğriliklerin mastarında düzeltilmesi. Tüm tavan ve duvarların Saten perdah alçısının pürüzsüz çekilmesi ve boya badanaya hazırlanması.

3- BOYA BADANA İŞLERİ

Tüm tavanların zımparalarının yapılması. Boya astarının (Polizolan) sürülmesi. TEK marka özel tavan boyası ile boyanması. Tm duvar yüzeylerinin zımparalarının ve boya astarlarının uygulanması. En az iki kat olmak üzere DYO marka silikonlu silinebilen iç cephe boyaları ile boyanması.

4- TEFSİYE ŞAP İŞLERİ

Tüm daire iç zeminlerine 8 / 10 cm ortalamasında kum ve çimento esaslı makineli şap tefsiyesinin mastarlı ve terazili atılması.

5 – BANYO ASMA TAVAN MONTAJLARI

Banyo ve wc tavanlarına 30×30 clip-in metal asma tavan yapılması. Aydınlatma armatürünün takılması ve çalıştırılması.

6- DENİZLİK MERMERLERİ

2 lik beyaz sakallı denizlik mermerin tüm pencerelerine içten imalatının ve montajlarının yapılması. Balkona bakan pencerenin dıştan denizlik yapılması.

MADDE 2- ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ:

Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin toplam tutarı 1 daire için 20.000 TL (yirmibintürklirası) ‘dır. Ödeme şekli aşağıdaki  tabloya göre yapılacaktır.

ÖDEME SIRASIZAMANIMİKTARI
1.ÖDEMESözleşme imzalandığında.…..TL
2.ÖDEME2 dairenin alçısı bittiğinde,…..TL
3.ÖDEME2 daireinin kartonpiyeri bittiğinde…… TL
4.ÖDEMEİŞ BİTİMİ, TESLİMİ……. TL

İşveren tarafından ödeme şekline ve zamanına  uyulacaktır. Yüklenici taahhüt ettiği işleri yaptığı halde işveren  tarafından ödeme yapılmazsa, yüklenici sözleşmeyi feshedebilir. Ödeme yapılmayan hergün için ödeme dışında toplam sözleşme tutarının %5’ini işver’nden talep hakkına sahiptir.

MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:

İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir.Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.

MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ:

Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.

MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.

MADDE 6- GARANTİ KAPSAMI:

Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 5 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:

Yüklenici   ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’te yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması  ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır.

Yüklenici bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici  işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yüklenici, işe başlama tarihi gelmesine rağmen işten vazgeçer, cayar veyahut sözleşmede belirtilen işlere başlamazsa toplam sözleşme tutarının %30’unu işverene ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşeron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşeron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatırmakla mükelleftir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI:

Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra sözleşmede belirtilen tarihte  taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır. Yüklenici işe başladıktan sonra sözleşmede belirtilen şgünü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. Bu teslim işgünü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mücbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mücbir sebepler: hava muhalefeti, deprem sel gibi doğa olayları, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 10- TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ:

Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar. Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmazda hazır bulunurlar. İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:

İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır.

Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.

İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

İşveren madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.

İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işe başlama tarihi gelmesine rağmen işten vazgeçer, cayar veyahut sözleşmede belirtilen işlere yükleniciye başlatmaz ise  toplam sözleşme tutarının %30’unu yükleniciye ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:

İŞVEREN:

YÜKLENİCİ: Neyzen Tevfik Sokak. No:5A/5 MALTEPE – ANKARA

Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

MADDE 13- ANLAŞMAZLIK ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14- SON MADDE:

Bu Sözleşme, bu madde dahil 14 madde ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  24.05.2021 tarihinde imzalanmıştır.

İŞVEREN İMZA                                                                                       YÜKLENİCİ İMZA


2 Dairenin Komple Tadilatına Başlıyoruz. Sayfamızın devamı gelecek. 14 Haziran 2021 tarihinde 2 Dairenin Komple Tadilatına Başlıyoruz. Tüm yapım aşamalarımızı burada sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki sayfalarımızı da mutlaka ziyaret edin.

Ev Tadilat Fiyatları >>

Mutfak Tadilatı >>

Banyo Tadilat Fiyatları >>

İLGİLİ BAŞLIKLAR: 2 dairenin tadilatı, iki dairelik tadilat dekorasyon maliyeti, 2 daire alçı boya kartonpiyer, 2 iki dairenin boyası, 2 dairelik komple tadilat,